bästadatorn

Penetrationstest & pentest

Hem / Penetrationstest (IT-säkerhet)

Penetrationstest, ibland också kallat “pentest” är ett kritiskt område inom informationssäkerhet, som spelar en avgörande roll för att skydda våra digitala system mot potentiella hot. Ta reda på hur de går till samt när de utförs.

Vad är penetrationstest / pentest?

Penetrationstestning är en metod som används för att utvärdera säkerheten hos ett datanätverk eller system genom att simulera en attack från en skadlig källa. Syftet med ett penetrationstest är att identifiera eventuella sårbarheter i systemet som kan utnyttjas av illvilliga angripare, och därmed hjälpa till att förhindra verkliga säkerhetsintrång.

Så utförs ett penetrationstest

Ett penetrationstest utförs genom flera olika steg:

1. Planering och förberedelse

Allting börjar med planering och förberedelse. I det här stadiet definieras testets omfattning och mål. Tester kan vara fokuserade på ett specifikt system, en applikation, eller ett helt nätverk. Partnerna kommer överens om metoderna som kommer att användas och tider för testerna för att minimera störningar i den dagliga driften.

2. Informationssamling

Därefter samlas information om målsystemet. Detta kan inkludera detaljer såsom IP-adresser, domännamn och information om användare och anställda. Denna information kan hjälpa testaren att förstå hur systemet fungerar och att identifiera potentiella svaga punkter.

3. Skanning

Skanning innebär att analysera systemet för att identifiera potentiella sårbarheter. Det finns två huvudsakliga typer av skanning: statisk och dynamisk. I statisk skanning analyseras applikationens kod för att hitta svagheter. Dynamisk skanning är en realtidsskanning där systemets kod körs för att identifiera eventuella problem.

4. Genomträngning

Nästa steg är själva penetrationstestet. Här försöker testaren att utnyttja de identifierade sårbarheterna för att få tillgång till systemet. Målet är inte att orsaka skada, utan att identifiera och dokumentera hur ett faktiskt angrepp kan utföras.

5. Rapportering

Efter genomförandet av penetrationstestet skrivs en rapport som sammanfattar testets resultat. Rapporten bör inkludera detaljer om vad som testades, vilka sårbarheter som hittades, data och bevis som samlats in under testprocessen, samt rekommendationer för att åtgärda de identifierade svagheterna.

6. Rättsmedel och uppföljning

Slutligen, baserat på rapportens resultat, bör lämpliga åtgärder vidtas för att åtgärda de identifierade sårbarheterna. Efter att dessa rättsmedel har implementerats kan en uppföljande testning vara lämplig för att säkerställa att alla problem har åtgärdats korrekt.

Kom ihåg att penetrationstestning är en viktig del av en övergripande säkerhetsstrategi, men det ersätter inte andra säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina system och data.

Få hjälp med penetrationstest

Det kan vara en stor utmaning för organisationer att själva hantera dessa tester, men lyckligtvis finns det experter som kan hjälpa till. Secify är en sådan pålitlig aktör inom området.

Secify erbjuder penetrationstest utförda av professionella hackare. De är specialiserade på att hitta de sårbarheter som är mest kritiska att åtgärda. Genom att få en detaljerad bild över ditt systems sårbarheter kan du effektivt prioritera resurser för att ta itu med dem. Detta är ett effektivt sätt att motverka potentiella dataintrång.

Oavsett om behovet av penetrationstester kommer från interna säkerhetskrav, yttre krav från investerare, kunder, leverantörer, eller som ett krav vid certifieringar, förstår Secify kraven och kan erbjuda den bästa stödet. De har en omfattande erfarenhet av att utföra olika typer av penetrationstester för företag och organisationer, i allt från enklare miljöer till mycket komplexa system.

Olika typer av pentester

Penetrationstester kan utföras på många olika sätt, beroende på vilken typ av information och åtkomst testaren har till det system som ska testas. Dessa olika typer av penetrationstester beskrivs ofta som “black box”, “grey box” och “white box”. Secify genomför pentester av alla dessa typer.

Black Box

I penetrationstestet “black box” har testaren samma förutsättningar som en genomsnittlig hacker. Det innebär att testaren inte har någon tidigare information om systemet som ska testas – inga källkoder, ingen arkitekturinformation, och ingen karta över nätverket. Det enda testaren vet är målets IP-adress. Dessa tester kräver hög kunskap om system, rätt verktyg och hög kreativitet för att få ut ett bra resultat. Black box-tester är vanligtvis de snabbaste att utföra, men deras effektivitet beror starkt på testarens skicklighet och förmåga att analysera systemet.

Grey Box

I pentestet “grey box” har testaren tillgång till det interna nätverket och ofta någon form av dokumentation om systemet. Syftet med denna typ av test är att skydda de mest känsliga delarna av systemet, de platser som lagrar den mest skyddsvärda informationen. Eftersom testaren har en detaljerad bild av nätverket är denna typ av test mycket fokuserad och kan vara extremt effektiv.

White Box

I ett “white box”-penetrationstest har testaren tillgång till nästan all information om systemet, inklusive nätverkets struktur, bakomliggande mjukvara, källkod och dokumentation. Denna typ av test är den mest omfattande och tidskrävande, men den kan också ge det mest omfattande skyddet. Istället för att försöka “hacka” sig in, handlar white box-tester mer om att analysera systemet för att identifiera sårbarheter. Det är inte ovanligt att utvecklare och systemadministratörer arbetar tillsammans med penetrationstestaren under ett white box-test för att maximera antalet säkerhetsförbättrande åtgärder som kan implementeras.

Fördelar med penetrationstestning

Penetrationstestning är ett viktigt verktyg i cybersäkerhetsarsenalen och har flera betydande fördelar.

Identifiering av sårbarheter

Den mest uppenbara fördelen med penetrationstestning är att det hjälper till att identifiera sårbarheter i ditt IT-system. Genom att testa systemet från en potentiell angripares perspektiv kan du upptäcka svagheter innan de utnyttjas i ett verkligt angrepp.

Validering av säkerhetsåtgärder

Penetrationstestning kan användas för att validera effektiviteten av de säkerhetsåtgärder som du redan har på plats. Genom att aktivt försöka kringgå dessa åtgärder kan du verifiera att de verkligen fungerar som tänkt.

Undvik kostnaderna för ett dataintrång

Kostnaden för att åtgärda en säkerhetsbrist efter ett dataintrång kan vara enorm. Det kan inkludera allt från direkt ekonomisk förlust till skadad rykte och förlorad kundtillit. Genom att utföra penetrationstestning kan du proaktivt upptäcka och åtgärda säkerhetsbrister innan de leder till ett dataintrång.

Uppfylla regelrätta krav

Många branscher har regelrätta krav på att genomföra regelbunden penetrationstestning. Genom att genomföra dessa tester kan du säkerställa att du uppfyller dessa krav och undviker potentiella böter eller sanktioner.

Utbildning och medvetenhet

Penetrationstestning kan även användas som ett verktyg för att öka medvetenheten om säkerhet hos dina anställda. Genom att demonstrera hur ett verkligt angrepp kan se ut kan du hjälpa dina anställda att bättre förstå och uppskatta vikten av god cybersäkerhet.

Förbättra incidenthantering och reaktion

Genom att utföra regelbundna penetrationstester, kan organisationer förbättra sina förmågor att reagera på säkerhetsincidenter. Tester kan avslöja brister i incidentresponsplaner och hjälpa till att finslipa förfaranden för att svara på ett verkligt hot.

Tillsammans hjälper dessa fördelar med penetrationstestning till att skapa en mer robust och säker IT-miljö för din organisation.

Vill du veta mer om penetrationstester? Det finns mycket bra information på National Cyber Security Centre och U.S. Department of the Interior.