bästadatorn

NIST CSF

Hem / NIST CSF (cybersäkerhet)

NIST CSF (NIST Cyber Security Framework) är en välkänd standard som används för att bygga en robust och effektiv cybersäkerhetsstrategi. Denna standard utvecklades av National Institute of Standards and Technology för att hjälpa organisationer att skydda sig mot cyberhot och förbättra sin förmåga att hantera incidenter. Utforska vad NIST CSF är, hur det fungerar och varför det är viktigt för IT-administratörer.

Vad är NIST CSF?

NIST Cyber Security Framework är ett ramverk utvecklat av National Institute of Standards and Technology (NIST) för att hjälpa organisationer att hantera och minska cybersäkerhetsrisker. Ramverket består av fem huvudområden; identifiera, skydda, upptäcka, åtgärda och återställa. Genom att följa ramverket kan organisationer identifiera sina cybersäkerhetsrisker och vidta lämpliga åtgärder för att skydda sig själva och sina kunder från cyberhot. Ramverket är frivilligt att använda och är utformat för att anpassa sig till olika organisationer och verksamheter.

NIST i Sverige

Secify, en ledande aktör inom cybersäkerhet i Sverige, hjälper organisationer att utnyttja NIST CSF för att förbättra sin cybersäkerhetskapacitet. Genom att utvärdera en organisations nuvarande förmåga att hantera och minska cybersäkerhetsrisker, hjälper Secify dem att identifiera vad som behöver åstadkommas för att förbättra deras cybersäkerhet. NIST-CSF-ramverket blir ett kraftfullt verktyg i detta sammanhang, inte bara för att ge en indikation på nuvarande förmåga att hantera hot och sårbarheter relaterat till cybersäkerhet, men också för att ge kunskap för att vidta de åtgärder som behövs​.

Certifiering

Inom Sverige och EU finns det ingen lagstadgad skyldighet att rätta sig efter NIST-CSF. En certifiering är heller inte tillgänglig för tillfället. Om en certifiering är eftersträvad, kan ISO 27000, ett ledningssystem för informationssäkerhet, erbjuda en adekvat lösning. Trots detta märker vi av en växande efterfrågan bland svenska företag som är aktiva på den amerikanska marknaden.

Detta kommer sig av att deras amerikanska affärspartners uttrycker specifika krav på tillämpningen, ofta med liten förvarning. För företag vars klienter direkt eller indirekt förser amerikanska myndigheter med varor eller tjänster, kan det förekomma bestämda krav att demonstrera en viss grad av mognad i hanteringen av cybersäkerhetsåtgärder.

NIS2 direktiv

NIS2-direktivet är ett initiativ från Europeiska kommissionen som introducerades den 16 december 2020. Målet med detta direktiv är att förbättra och säkra cyberförsvar inom EU på ett långsiktigt sätt samt att koordinera medlemsländernas ansvarsområden och tillämpning av direktivet​.

NIS står för “The Directive on security of Network and Information Systems” och syftar till att öka den allmänna cybersäkerhetsnivån inom EU. Det ursprungliga NIS-direktivet trädde i kraft 2018 och syftade till att stärka säkerheten i nätverk och informationssystem för tjänster som mest direkt påverkar människors vardag och hälsa.

Direktivet gäller för leverantörer av samhällsviktiga verksamheter och vissa digitala tjänster, inklusive banker, digital infrastruktur, energisektorn (som elektricitet, olja och gas), finansmarknadsinfrastrukturen, hälso- och sjukvårdssektorn, leverans och distribution av dricksvatten samt transportsektorn (inklusive luftfart, järnväg, sjöfart och vägtransport)​.

NIS 1

Det första NIS-direktivet bestod av sex obligatoriska åtgärder:

 1. Varje organisation behöver utsätta en representant till sin tillsynsmyndighet.
 2. En årlig riskanalys behöver genomföras, vilken utgör grunden för en handlingsplan och säkerhetsåtgärder.
 3. Organisationer behöver fastställa ett systematiskt och riskbaserat arbete med informationssäkerhet, kopplat till de nätverk- och informationssystem som används.
 4. Tekniska och organisatoriska åtgärder behöver genomföras för att hantera risker som hotar säkerheten.
 5. Åtgärder behöver vidtas för att minimera och förhindra konsekvenser av incidenter som påverkar nätverks- och informationssystem.
 6. Incidenter med stor påverkan behöver rapporteras utan onödigt fördröjning​.

NIS 2

För att ta itu med de växande cyberhoten och för att stärka den digitala inre marknaden antog EU en reviderad version av NIS-direktivet, känt som NIS2, runt 2020. NIS2 utvidgade omfattningen till att inkludera fler sektorer och enheter, såsom offentliga förvaltningar och tillverkare av vissa typer av programvara och enheter.

NIS2 introducerade flera andra uppdateringar och förbättringar, baserat på erfarenheterna från genomförandet av det ursprungliga NIS-direktivet. Båda direktiven syftar till att säkerställa att EU:s medlemsländer har robusta system på plats för att hantera och svara på cyberincidenter, men NIS2 är en mer omfattande och uppdaterad version som reflekterar det förändrade cyberlandskapet.

Mer information om NIS2-direktivet finns på Secify.com.

Fördelar med NIST

Här är några av fördelarna med att använda NIST:

1. Skräddarsydd för din organisation: Ramverket är utformat för att anpassa sig till olika organisationer och verksamheter, vilket gör det lätt att skapa en cybersäkerhetsstrategi som är skräddarsydd för dina specifika behov.

2. Effektiv riskhantering: Riktlinjerna hjälper till att identifiera, förebygga och hantera säkerhetsrisker. Genom att använda dessa riktlinjer kan du minimera risken för cyberattacker.

3. Ökad medvetenhet: Ramverket hjälper till att öka medvetenheten om cybersäkerhet i organisationen. Detta kan bidra till att förhindra oavsiktliga säkerhetsöverträdelser och förbättra organisationens generella säkerhetsmedvetenhet.

4. Effektivt samarbete: Ramverket uppmuntrar till samarbete mellan IT-avdelningen och andra avdelningar för ett mer effektivt säkerhetsarbete.

Utökad cybersäkerhet

Penetrationstest är en annan kritisk komponent inom cybersäkerhet. Genom att efterlikna en riktig cyberattack kan organisationer identifiera och åtgärda potentiella sårbarheter innan de utnyttjas av illvilliga aktörer. Denna proaktiva metod garanterar att säkerhetsåtgärderna uppfyller de standarder som anges av NIST CSF och stärker organisationens övergripande beredskap för cybersäkerhet.

Så använder du NIST Cyber Security Framework

För att använda NIST Cyber Security Framework måste du göra följande:

1. Identifiera din organisation: Förstå din organisations verksamhet, mål och risktolerans. Detta hjälper dig att bestämma vilka områden som ska prioriteras när det gäller cybersäkerhet.

2. Använd riktlinjerna: Ramverket ger riktlinjer för att utveckla en säkerhetsplan, genomföra säkerhetskontroller, övervaka och utvärdera säkerheten och hantera incidenter.

3. Använd verktygen: Innehåller också verktyg för att genomföra säkerhetskontroller, bedöma säkerhetsrisker och övervaka säkerheten.

4. Använd processen löpande: Cybersäkerhet är en kontinuerlig process. Använd NIST:s ramverk för att upprätta en löpande process för att identifiera, förebygga, upptäcka, hantera och återhämta sig från cyberattacker.

5. Placering: När man använder NIST CSF är det viktigt att placera det i rätt kontext. Detta innebär att man måste anpassa ramverket till sin organisations specifika behov och förutsättningar.

6. Integration: Det kan också vara viktigt att integrera ramverket med andra standarder och riktlinjer som organisationen följer för att uppnå en heltäckande cybersäkerhetsstrategi.

Branscher som använder NIST

NIST Cyber Security Framework används av olika branscher såsom

 • finansiella tjänster
 • hälsa och sjukvård
 • energi
 • telekommunikation
 • tillverkning
 • offentlig sektor


Ramverket kan anpassas efter specifika krav och behov hos varje organisation.

För individuella användare

Även om dessa riktlinjer primärt är avsedda för organisationer, kan många av dess principer och rekommendationer också tillämpas på individuella användare för att hjälpa dem att behålla sina datorer säkra och i gott skick under en längre tid. Här är några sätt att använda NIST CSF för att skydda och förlänga livslängden på din dator:

 1. Identifiera och hantera risker.
  Se till att du känner till alla komponenter i din dator och hur de fungerar. Om något börjar fungera felaktigt, kan tidig upptäckt förhindra större skador. Håll också reda på alla program och applikationer du har installerat. Se till att de är från pålitliga källor och uppdateras regelbundet.
 2. Skydda din dator.
  Använd pålitlig antivirusprogramvara och aktivera datorns inbyggda brandvägg. Se till att ditt operativsystem och alla dina program är uppdaterade. Många uppdateringar innehåller säkerhetsförbättringar. Använd starka, unika lösenord för alla dina konton och överväg att använda en lösenordshanterare (såsom LastPass eller 1Password).
 3. Upptäck potentiella hot.
  Använd verktyg som kan övervaka din dators prestanda och varna dig om något onormalt inträffar. Kör regelbundna skanningar med ditt antivirusprogram för att upptäcka och ta bort skadlig programvara.
 4. Svara på incidenter.
  Ha regelbundna säkerhetskopior av dina viktiga filer. Om något går fel, kan du återställa dina filer från en säkerhetskopia. Ha även en plan för hur du ska återställa din dator om något går fel, t.ex. om du drabbas av ett ransomware-angrepp.
 5. Återhämtning.
  Ha tillgång till verktyg och resurser som kan hjälpa dig att återställa din dator efter en incident.

Genom att följa dessa steg och principer från NIST CSF kan du inte bara skydda din dator mot cybersäkerhetshot, utan också se till att den fungerar effektivt och pålitligt under en längre tid.